Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Wojciech Pietryga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Płotbud” Wojciech Pietryga z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kościelna 18 (42-609) Tarnowskie Góry. W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności można kierować wiadomość email na adres: biuro@plotbud.pl.

2. Dane osobowe jest to pojęcie, które odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej), numer telefonu, NIP, PESEL, czy adres poczty elektronicznej. Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa zawierają: imię i nazwisko, adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej), numer telefonu, NIP, PESEL, czy adres poczty elektronicznej. Nie mniej jednak zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie.

3. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych celach, z dbałością o prawidłowość danych, nie dłużej niż potrzeba oraz zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a nadto w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.plot-bud.pl,

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

d) w związku ze spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e) dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Odbiorcami Państwa danych są osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów tego przetwarzania (m.in. podmioty świadczącym usługi IT, dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartości i dane, lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, podmioty świadczące usługi księgowe, czy pomoc prawną). Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane (np. czas trwania umowy) oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach prawa krajowego lub unijnego i o ile będzie to techniczne możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy kierować wiadomość email na adres: biuro@plotbud.pl.

a) Prawo dostępu do danych osobowych – czyli do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

b) Prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, lub do uzupełnienia danych, które są niekompletne.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie będą mogli jednak Państwo skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych to jest zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Państwu np. do ochrony Państwa praw.

f) Prawo do przenoszenia danych – czyli żądanie uzyskania danych, które Państwo przekazaliście lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy „RODO”, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Plików „cookies”

Nasza strona www.plot-bud.pl wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z platformami, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną opisane później. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi ani urządzeniu. Kiedy mówimy o „plikach cookie”, odnosimy się również do innych podobnych technologii instalowania i/lub gromadzenia informacji na urządzeniu.

Używamy cookies sesyjnych – o krótkim czasie istnienia, usuwanych po zamknięciu przeglądarki oraz cookies trwałych umożliwiających rozpoznanie wyszukiwarki przy kolejnych odwiedzinach.

Rodzaje plików cookie

W zależności od właściciela plików cookie dzielimy je na:

a) Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika ze strony internetowej zarządzanej przez samego właściciela i w której oferowana jest usługa żądana przez użytkownika. 

b) Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika pochodzące z platform i podmiotów stron trzecich z którymi powiązana jest strona internetowa odwiedzana przez użytkownika. Podmioty trzecie opisane są dalej.

W zależności od celu zastosowania używanych plików cookie można je podzielić na: 

1) Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w nich istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie rejestracji. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie strony lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika. 

2) Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub strony o określonych cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń. 

3) Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników, odwiedzanych sekcji na stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję, w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania strony internetowej lub usługi przez użytkowników. 

4) Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach Właściciel strony internetowej włączył bezpośrednio lub we współpracy z osobami trzecimi.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty lub po usunięciu cookies z przeglądarki na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki temu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Możesz również zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. W menu przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Całkowite wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Podmioty i usługi trzecie korzystające z plików cookies w naszej stronie internetowej to:

Spółki marki “Google” w zależności od usługi i lokalizacji użytkownika:

Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Google LLC jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji indeksowanych i wyświetlanych w usługach takich jak wyszukiwarka Google czy Mapy Google niezależnie od lokalizacji użytkownika.

Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Usługi Google korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Google Analytics. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Polegają one na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W ramach Google Analytics zbieramy też dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach wykorzystywane w celach reklamowych. Wyjaśnienia dot. gromadenia danych analitycznych przez Google oraz ich bezpieczeństwa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Google AdsDostawca Google Ireland Limited. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads. Za pomocą Google Ads promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej pod warunkiem uzyskania Twojej zgody pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie podstron umożliwia wyświetlanie trefnych reklam.

Google Tag ManagerDostawca Google LLC. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager. Z pomocą Google Tag Manager zarządzamy innymi skryptami śledzącymi i kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Więcej informacji na ten temat: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google zamieszczonymi w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Inne podmioty i usługi trzecie korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Usługi Pinterest korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Pinterest Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest i zapewnianych przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Pinterest. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Pinteresta, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Pinteresta w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Pinterest są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pozwalają jedynie wiedzieć, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Pinterest może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Pinterest i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Pinterest nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Pinteresta: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Z poziomu swojego konta na Pinterest możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Zgodność z prawem o ochronie danych, dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Pinterest Europe Limited (zarejestrowana firma pod numerem 536944), 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, będzie przestrzegać swoich zobowiązań w zakresie przetwarzania danych reklamowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i/lub, w stosownych przypadkach, odpowiednimi krajowymi wdrożeniami prawa o ochronie danych. 

Usługi Facebook korzystające z cookies w naszej witrynie.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Calltracker. Korzystamy z narzędzia Caltracker w celu analizy skuteczności naszych kampanii reklamowych w generowaniu połączeń telefonicznych. Calltracker automatycznie gromadzi dane źródłach ruchu na stronie oraz przypisuje im powiązane połączenia telefoniczne. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu optymalizacji działań marketingowych w szczególności Google Ads. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Decyzję o zgodzie lub odrzuceniu można zmienić w dowolnym momencie. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych przez Calltracker oraz o jej właścicielu firmie Excelead SA znajdują się w: https://calltracker.pl/blog/regulamin/  https://calltracker.pl/blog/polityka-prywatnosci/

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u Tego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w serwisie YouTube. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy.  Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w serwisie YtouTube, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Uslugodawcą serwera jest Spółka  cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zarządzanie cookies

W ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz włączyć / wyłączyć  (wyrazić zgodę lub sprzeciw na) wykorzystywanie plików cookie poszczególnych rodzajów. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do kierowania reklam w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google Analytics,oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.